Vedtægter

Herskind Boldklubs vedtægter

1.
Foreningens navn er Herskind Boldklub

1.a.
Foreningen driver tillige fodboldaktiviteter under navnet FC Langelinie.

2.
Foreningens formål er at fremme interessen for udøvelse af idræt.

3.
Foreningen har hjemsted i Herskind, Skanderborg Kommune.

4.
Foreningen optager såvel aktive medlemmer, som støttemedlemmer.
Man opnår medlemskab af foreningen ved at tilmelde sig et idrætshold. Medlemskabet træder i kraft, når foreningen har registreret kontingentindbetalingen. Medlemskabet varer 12 måneder fra holdets opstart, uanset hvilken periode, der aktivt dyrkes idræt.

5.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet.
Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor og efter ansøgning, tildele et medlem hel eller delvis kontingentfritagelse.

6.
Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, samt evt. 1-2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter skal være myndige.
Valget gælder for 2 år, og efter tur er henholdsvis 2 og 3, 3 og 3 eller 3 og 4 medlemmer på valg, suppleanter vælges for 1 år af gangen.
I tilfælde af, at bestyrelsen består af 6 medlemmer, og der ved afstemning opstår stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen udnævner udvalgsformænd for de idrætsgrene og aktiviteter, Herskind Boldklub tilbyder.

7.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger træffes med almindeligt flertal bortset fra vedtægtsændringer. En lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle aktive medlemmer over 14 år har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af februar måned.

Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest 10 dage før generalforsamlingen til formanden.

Endelig dagsorden og regnskab samt eventuelle indkomne forslag skal fremlægges i klublokalet senest 1 uge før generalforsamlingen.

9.
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan udstedes fuldmagt.

10.
Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

11.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen vedtager det, eller når mindst 40 medlemmer skriftligt fremsætter krav om det med forslag til dagsorden til formanden.

12.
Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

13.
Opløsning af foreningen kan ske ved iagttagelse af reglerne om vedtægtsændring. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue, der skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Vedtaget på Herskind Boldklubs Generalforsamling den 25. februar 2019